Pomarkku peruu ympäristöluvan, luonnolle jo koituneet seuraukset selvitettävä

Toiminta ei sovi jätteen hyödyntämiseen perustuvan luvan raameihin. Ympäristölle on myös saattanut koitua haittaa.

Kuvituskuva. Kuvan kohde ei liity tapaukseen.

21.12.2022 10:30

Pomarkku

Tekninen lautakunta peruutti Tilausliikenne Ola Mäensivulle joulukuussa 2017 myönnetyn toistaiseksi voimassa olleen ympäristöluvan. Lupa koski tiili- ja betonijätteen sekä metallinmurskauksessa syntyvän jätteen hyödyntämistä varastointikentän rakentamiseen Pomarkun Härkämäentien varressa olevalle kiinteistölle.

Peruuttamisen taustalla on se, että jätteen hyödyntämisen sijaan toiminnan katsotaan muistuttavan jätteen pidempiaikaista loppukäsittelyä, eikä se siten täytä lupaehtoja. Vain pieni osuus 1,5 hehtaarin kokonaispinta-alasta on vasta valmiina. Jos kyseessä on jätteen hyödyntäminen, rakentamisen aikataulu ei voi olla riippuvainen jätteen saatavuudesta.

Pomarkun tekninen lautakunta toteaa, ettei edellytyksiä voimassa olleen ympäristöluvan mukaisen toiminnan jatkamiseen saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

Koska kohde on suoalueella, on lautakunnan mukaan todennäköistä, että kiinteistölle jo läjitetyt jätemateriaalit joutuvat kosketuksiin pinta- ja pohjaveden kanssa ja haitta-aineiden liukeneminen suoalueelle on mahdollista.

Toukokuussa 2021 otettujen vesinäytteiden pH oli huomattavan korkea ja poikkesi selvästi tyypillisistä suoalueista. Myös vesien sähkönjohtavuus oli poikkeuksellisen korkea. Lautakunnan mukaan voidaan siis arvioida, että jätteiden käyttö varastointikentän rakenteissa on vaikuttanut alueen hulevesien laatuun ja sitä kautta mahdollisesti myös suoalueen vesien laatuun.

Toiminnanharjoittaja velvoitetaan laajempaan selvitykseen toiminnasta jo koituneista vaikutuksista suoalueeseen sekä pinta- ja pohjavesiin.

Jätettä sisältävä rakennettu varastokenttä tulee päällystää lupamääräyksen mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tilausliikenne Ola Mäensivu ilmoittaa vastineessaan toimivansa tämän mukaisesti sekä toimittavansa edellytetyn selvityksen vaikutuksista ympäristöön.

Osion uusimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut