Näin Porin kaupunki vastasi KKV:lle - lue kirje sanasta sanaan - Satakunta - Satakunnan Kansa

Näin Porin kaupunki vastasi KKV:lle – lue kirje sanasta sanaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto alkoi Satakunnan Kansan helmikuisen uutisoinnin jälkeen selvittää Porin kaupungin asiantuntijapalveluiden hankintaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyysi helmikuussa Porin kaupungilta selvitystä lentoliikenteen konsulttihankinnoista. Kaupunki vastasi KKV:lle 11. maaliskuuta.­

20.4. 10:17

Pori

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyysi helmikuussa Porin kaupungilta selvitystä lentoliikenteen konsulttihankinnoista. Kaupunki vastasi KKV:lle 11. maaliskuuta.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen ja kaupunginlakimies Leena Tuomisen allekirjoittama kirje lähetettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampisen mukaan myös kaupunginhallitukselle, mutta se on pidetty pöytäkirjan ulkopuolella.

Satakunnan Kansa sai kirjeen haltuunsa KKV:ltä, sillä kyseessä on julkinen asiakirja. Voit lukea kirjeen kokonaisuudessaan tästä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Selvityspyyntö 16.2.2021

Asiantuntijapalveluiden hankinta

Kysymys 1: Mikä on ollut perusteena mahdollisten suorahankintojen tekemiselle?

Lentoliikenteen toteuttamiseen liittyvän asiantuntijapalvelun hankinta 1.10.2018, arvo 112.576,36 €, toteutettu suorahankintana.

Edellisen lisähankinta lentoliikenteen ostosopimuksen Covid 19 -pandemiasta johtuviin neuvotteluihin liittyvän asiantuntijapalvelun hankinta 8.4.2020, arvo 20.040 €, toteutettu suorahankintana.

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen hankinta 18.11.2019, kilpailutettu hankintalain säännösten mukaisesti, hyväksytty tarjous ollut 94.000 €

Joukkoliikenteen uuden järjestämistavan implementoinnin ja muutosprojektijohtamisen tuen, suosituksen Porin Linjat Oy:n taloudellisen aseman vakauttamiseksi sekä liikennöintisopimusten bruttosopimuksen laadinnan hankinta 20.4.2020, toteutettu suorahankintana, tarjouksen kokonaiskustannusarvio 37.000–58.000 €

Kiinteistöjen omistusstrategisia vaihtoehtoja koskeva hankinta 1.11.2019, arvo 8.426,85 €, toteutettu suorahankintana.

Kysymys 2: Millä perusteella Spring Advisor Oy on valikoitunut palveluntuottajaksi? Onko tarjouksia pyydetty muilta palveluntuottajilta?

Spring Advisor Oy valittiin palveluntuottajaksi suositusten perusteella. Hankintahetken käsityksen perusteella tämänkaltaiselle erityisen kvalifioidulle ja harvinaiselle asiantuntijapalvelulle ei juuri ollut markkinoita.

2 b ja c kohdan vastaukset esitetään seuraavissa kysymyksen 3 kommenteissa.

Kysymys 3: Hankinnan arvo on ylittänyt merkittävästi alkuperäisessä hankintapäätöksessä ilmoitetun arvon. Miksi lisähankinnoista ei ole tehty erillisiä päätöksiä?

Kohteena oleva asiantuntijapalveluiden hankinta liittyy erottamattomasti isompaan, ainutkertaiseen hankintaan, jonka toteuttamiseksi kyseisiä asiatuntijapalveluja tarvittiin.

Porin kaupunginhallitus päätti 10.9.2018 käynnistää valmistelun julkisen palvelun velvoitteen asettamista koskevan päätöksen hakemiseksi sekä lentoliikenteen kilpailuttamiseksi ko. päätöksen perusteella EU:n lentoliikenneasetuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös sisälsi yksimielisyyden siitä, että päättäjät halusivat täysin sääntöjen mukaisen kilpailuttamisen ja sen tuloksena vakavasti otettavan toimijan hoitamaan lentoliikennettä reitillä Helsinki–Pori. Kyseisen päätöksen esittelytekstissä todettiin, että tavoitteen toteuttamiseksi käytetään Spring Advisor Oy:n tuottamaa asiantuntijapalvelua.

Lentoliikenteen hankintaprosessista on todettava seuraavaa:

Aikataulun suhteen tilanne oli vähintäänkin haastava, koska reitillä aikaisemmin liikennöinyt toimija oli mennyt konkurssiin 14.5.2018, jolloin säännöllinen reittiliikenne oli päättynyt välittömästi. Finavia Oy:n lentokenttätoimintojen säilymiseksi Porissa uuden säännöllisen reittilentoliikenteen piti alkaa noin vuoden kuluessa aikaisemman toiminnan päättymisestä.

Keväällä 2018 yritettiin ensin selvittää, olisiko hankkeen toteuttamiseksi ollut muita keinoja kuin julkisen palveluvelvoitteen hakeminen ja lentoliikenneasetuksen mukainen kilpailuttaminen. Vaihtoehtoisia keinoja ei löytynyt.

Hankinnan arvo sopimuskauden aikana oli noin 11 miljoonaa euroa eli poikkeuksellisen merkittävä.

Käynnistetty prosessi oli monivaiheinen ja raskas, erityisesti suhteutettuna käytettävissä olevaan aikaan. Julkisen palveluvelvoitteen hakeminen, komission hyväksyntä kilpailuttamisehdoille, lentoliikenneasetuksen mukainen kilpailutusmenettely ja kaupunginvaltuuston päätös tarvittavan määrärahan varaamiseksi tarkoitukseen sekä hankintapäätöksen jälkeiset sopimusneuvottelut käytettävissä olevan ajan puitteissa olivat erittäin vaativa prosessi ottaen huomioon, että kaupunginhallituksen hankintapäätöksestä ja kaupunginvaltuuston määrärahapäätöksestä piti tulla myös lainvoimaisia eli valmistelu edellytti erityistä tarkkuutta mahdollisten valitusperusteiden varalta.

Hankinta oli ensimmäinen kunnallisessa päätöksenteossa. Ennakkotapauksia tai vertailukohteita ei ollut. Tällä hetkellä Suomen valtio kaikkine sillä olevine voimavaroineen kilpailuttaa reittilentoliikennettä tiettyihin maakuntakaupunkeihin. Nimenomaisesti tästä syystä myös tarvittavien voimavarojen etukäteen arvioiminen on ollut erityisen vaikeaa.

Koska tällä arvoltaan suurella ja käytännössä ainutkertaisella hankinnalla oli tiukka aikataulu, myös tarvittavan asiantuntijapalvelun löytämisellä aloittamaan asian valmistelua varten tarvittavia toimenpiteitä oli kiire. Kuten edellä on todettu, tarvittavien asiantuntijapalveluiden määrän arvioiminen etukäteen oli myös vaikeaa.

Liikennevirasto asetti Porin kaupungille 12.11.2018 julkisen palvelun velvoitteen reitille Helsinki–Pori ajalle 1.8.2019–23.12.2022. Kaupungin tulkinnan mukaan tällöin kaupunki siirtyi käyttämään julkista valtaa kilpailuttaessaan lentoliikennettä julkisen palvelun velvoitteen nojalla ja se osa asiantuntijapalveluista, joka kohdistui lentoliikenteen nimenomaiseen kilpailuttamiseen, oli nimenomaan hankinta ja sopimusoikeudellista asiantuntijapalvelua, jolloin kyseinen asiantuntijapalvelun hankinta siirtyi hankintalain 9 §:n 8 kohdan perusteella hankintalain mukaisen kilpailutusvelvoitteen ulkopuolelle. Lisäksi oikeudelliset palvelut voivat kuulua myös hankintalain 25 §:n 1 mom 4 kohdan tarkoittamiin erityisiin palveluihin, joiden kansallinen kynnysarvo on 300.000 euroa, ja joihin näin ollen ei sovelleta hankintalakia.

Jälkeenpäin tilannetta arvioitaessa on todettava, että myös suorahankinnan (40 §) yleiset edellytykset olivat olemassa. Kyseessä oli merkittävän laajan hankintaprosessin aikataulun aiheuttama äärimmäinen kiire ennen kokemattomissa olosuhteissa, ja kiireen syy/syyt eivät millään tavalla johtuneet hankintayksikön omista toimenpiteistä. Myös tästä syystä asiantuntija-apu oli välttämätöntä lentoliikennettä koskevan hankinnan onnistumiselle.

Vuosina 2018–2019 Spring Advisor Oy:lle suoritettu summa on ollut 112.576,36 euroa (alv 0 %). Keväällä 2020 on Covid 19 -pandemian lentoliikenteelle ja matkustamiselle aiheuttamien vaikeuksien vuoksi ollut tarvetta selvittää toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja neuvotella niiden vaikutuksista toimintaan ja laadittuun ostopalvelusopimukseen. Tähän tarkoitukseen on suoritettu lisähankinta aikaisempaan asiantuntijapalveluun, jonka perusteella Spring Advisor Oy:lle on suoritettu 20.040 euroa.

Koska lentoliikenteen kilpailuttaminen ja ostopalvelusopimuksen laatiminen osoittautuivat sopimusoikeudellisesti erittäin vaativiksi, tällä erityisosaamisen alueella kaupunki käytti asiantuntijapalveluna myös Asianajotoimisto Castren & Snellmania. Tämä palvelu kuului hankintalain 9 §:n 5 kohdan mukaisiin oikeudellisiin neuvontapalveluihin ja hankintalain 25 §:n 1 mom 4 kohdan tarkoittamiin erityisiin palveluihin, joihin kumpaankaan ei sovelleta hankintalakia. Hankinta alitti myös 25 §:n 1 mom 1 kohdan mukaisen yleisen kansallisen kynnysarvon.

Castren & Snellmanille on suoritettu vuosina 2018—2019 yhteensä 51.460,60 euroa, mikä laskutus on kulkenut Spring Advisor Oy:n kautta, mutta laskuissa on selkeästi yksilöity, mikä on toisen palvelutuottajan osuutta ja näin ollen vähennettävä laskujen loppusummasta.

Porin kaupunki korostaa kyseisen hankintaprosessin ainutkertaisuutta ja olosuhteiden luomaa poikkeuksellista kiirettä, joka väistämättä heijastui myös tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Porin kaupunki

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Kaupunginlakimies Leena Tuominen

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?