Mielipide: Lapsia on kuultava heitä koskevien päätösten valmistelussa - Mielipiteet - Satakunnan Kansa

Lapsia on kuultava heitä koskevien päätösten valmistelussa – Lapsen etu ei ole mielipidekysymys

Kirjoittajien mukaan lapsen etu ei ole mielipidekysymys. Myös lasten itsensä kuuleminen on tärkeää esimerkiksi palveluiden ja päätöksenteon kehittämiseksi.

5.7.2020 20:20

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapsella on myös oikeus osallisuuteen ja oikeus tulla kuulluksi häntä itseään koskevissa asioissa.

Lapsia koskevia päätöksiä tehtäessä nämä oikeudet saattavat joutua vastakkain. Aikuiset voivat esimerkiksi suojeluun vedoten jättää lasten näkemyksiä kuulematta.

Joskus taas kuulemme lapsia, mutta jätämme silti lasten näkemykset huomiotta niin arkisissa asioissa kuin yhteiskunnallisissa päätöksissä. Saatamme myös kysyä lasten mielipiteitä, ja hyödyntää niitä päätöksenteossa, mutta unohdamme kertoa tästä lapsille.

Lyhyen aikavälin taloudelliset tai organisaatioon kohdistuvat vaikutukset tunnistetaan yleensä valtion ja kuntien päätöksenteossa, mutta ihmisiin - kuten lapsiin - kohdistuvat vaikutukset jäävät usein vähälle huomiolle.

Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään, miten päätös voitaisiin tehdä lasten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita, kuntia ja muita julkisen vallan toimijoita ottamaan huomioon ensisijaisesti lapsen edun: sitä arvioidaan lasten tarpeista, tilanteista ja oikeuksista käsin. Lapsen etu ei ole mielipidekysymys.

Huolellinen valmistelu ja lapsivaikutusten arviointi ovat ensiarvoisen tärkeitä silloin, kun käytettävissä olevat resurssit ovat niukat, palveluja joudutaan karsimaan tai järjestämään uudelleen.

Esimerkiksi koronavirusepidemiasta seuranneista ongelmista selviytyäksemme päätöksiä kunnan taloudesta ei pidä tehdä hätiköiden tai kapea-alaisesti. Lasten ja perheiden hyvinvointiin tulee panostaa johdonmukaisesti. Lapsilla on oikeus oikeudenmukaiseen osuuteen yhteiskunnan voimavaroista.

Lasten kuuleminen on olennainen osa lapsivaikutusten arviointia. Lapsilta voidaan kerätä eri tavoin tietoa päätöksenteon ja palvelujen kehittämiseksi.

Olennaista on käyttää lapsilähtöisiä menetelmiä huomioiden lasten tarpeet ja luontaiset toimintatavat. Kuulemisen ympäristö ja työskentely on mukautettava lasten valmiuksia ja ikää vastaaviksi.

Lapset eivät ole yhtenäinen ryhmä ja kaikkien lasten on päästävä esittämään ajatuksiaan ilman minkäänlaista syrjintää. Esimerkiksi vammaiset tai pienet lapset voivat tarvita erityistä tukea näkemystensä ilmaisemiseksi.

On annettava oma erityinen arvonsa sille, että lapsilla on kokemuksia, ajatuksia ja ehdotuksia, joita emme voi tietää ilman, että kysymme heiltä. Lapsivaikutusten arvioinnilla ja sen yhteydessä toteutetulla lasten kuulemisella saamme lasten kokemustiedon päätöksenteon, palveluiden ja toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tueksi.

Ilman lapsilta kerättyä tietoa tietopohjamme jää auttamatta vajaaksi. Lapsille tulee myös antaa tietoa heihin vaikuttavista päätöksistä ja niiden perusteista lasten iän ja valmiuksien mukaisella tavalla.

Esa Iivonen on Johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Tiina-Maria Levamo on erityisasiantuntija, Pelastakaa Lapset ry.

Katja Mettinen on hankesuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry.

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: