Alueellinen kilpailukyky nousee älykkäillä palveluratkaisuilla - Lukijalta - Satakunnan Kansa

Alueellinen kilpailukyky nousee älykkäillä palveluratkaisuilla

Kirjoittajat koordinoivat Ely-keskuksen rahoittamaa Digiluonto-hanketta (2019-2021), jossa pilotoidaan Satakunnan matkakohteiden digitaalista palveluekosysteemiä, uusia toimialakytkentöjä ja skaalautuvia älykkäitä ratkaisuja.­

12.6.2020 17:42

Euroopan komissio julkaisi 20.5. Suomelle talouspoliittiset suositukset koronavirusepidemian kielteisten vaikutusten lieventämiseen ja kestävän kasvun mahdollistamiseen. Suosituksissa nousevat vahvasti esille EU:n tavoittelema siirtymä vihreämpään talouteen ja digitaalisen muutoksen tukeminen investoinneilla.

Älykkäät palveluympäristöt ja toimijoiden verkostot, ekosysteemit, hyödyntävät lisääntyvässä määrin digitaalisia alustaratkaisuja, monipuolista dataa ja vuorovaikutteisia teknologioita, joilla asiakasymmärrys, palvelukokemukset ja kestävyys nostetaan parhaimmillaan kokonaan uudelle tasolle.

Alue voi hyötyä monin tavoin digitaalisten ekosysteemien synnyttämän datan tarjoamasta syvemmästä toimialaymmärryksestä, sekä datan jalostamisesta uudeksi liiketoiminnaksi ja innovaatioiksi.

Valmistavaan teollisuuteen kytkeytyvien ekosysteemien lisäksi, digitaalinen palveluliiketoiminta ja vuorovaikutteiset teknologiat luovat edellytyksiä alueellista vetovoimaa edistävien matkakohteiden, festivaalien ja muiden kulttuurialojen digi- ja tuottavuusloikalle. Ennusteet ja odotukset matkailun roolista EU:ssa, etenkin rannikkoalueilla kestävän kasvun ja tasapainoisen aluetalouden kehittämisessä, ovat pitkään olleet positiivisia.

Monialaisena ilmiönä matkailun globaaliin kehitykseen liittyy paitsi kestävyyshaasteita, myös paljon kasvupotentiaalia alueille ja yrityksille, joilla on kyky nousta esiin murroksessa uuden ja entistä monialaisemman, sekä kestävän matkailun suunnannäyttäjinä.

Alueiden hyvinvoinnin ja kestävän kasvun kannalta keskeistä on palvelujen tuottavuuden nostaminen ja kysynnän kausivaihteluiden tasoittaminen osana uuden matkailupotentiaalin kehittämistä. On pyrittävä ratkaisuihin, jotka tuottavat paitsi entistä houkuttelevampia, uusia ja vetovoimaisia matkailuelämyksiä, myös lisäävät kaikkien osapuolten turvallisuudentunnetta ja luottamusta.

Elämysteollisuuden megatrendit ovat jo pitkään kulkeneet yhtä matkaa digitaalisen kehityksen, erityisesti ICT:n sekä älyteknologioiden leviämisen ja hyödyntämisen kanssa. Niin musiikki-, elokuva-, kirjankustannus- ja peliteollisuus, kuin monet muutkin kulttuurin ja viihteen toimialat ovat läpikäyneet omat murroksensa, jotka ovat johtaneet usein täysin uudenlaisten palveluekosysteemien syntyyn ja liiketoimintaympäristöjen, -mallien, sekä kulutustottumusten muutoksiin.

Myös matkailun, tapahtumien ja muiden kulttuuri- ja palvelualojen kovan ytimen, elämysten, kehittämisessä on syytä ennakkoluulottomasti tunnistaa uusia digitalisaation ja älykkäiden ekosysteemien kehittämisen mahdollisuuksia.

Porin yliopistokeskuksessa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksiköiden yhteiset tutkimus- ja kehittämisavaukset monialaisten digitaalisten palveluekosysteemien edistämiseksi ja älyteknologioiden hyödyntämiseksi eri toimialoilla tarjoavat uusia kasvun ja alueellisen edelläkävijyyden mahdollisuuksia. Alustatalouden monistettavien palveluratkaisujen muotoilu vuorovaikutteisuuden, paikkatietojen ja avoimen datan, sekä lisätyn todellisuuden teknologioiden yhdistelmin voi tarjota monelle palvelualan yritykselle ja verkostolle työkalut digi- ja tuottavuusloikan konkreettiseen toteuttamiseen.

Koska digitaalinen murros on käynnissä ja myös poliittinen tahto korkealla, on kaikki edellytykset olemassa, että alueen toimijat, yritykset ja kehittäjät voivat tuorein avauksin edistää digitaalisten edelläkävijäratkaisujen ja satakuntalaisen palveluekosysteemiosaamisen hyödyntämistä läpi toimialojen.

Porin pääsy osalliseksi EU:n kestävän kaupunkikehityksen rahoituksesta (SK 21.5.) niin ikään vahvistaa verkottuneessa aluetaloudessa koko maakunnan ja sen yritysten edellytyksiä hyötyä uusista kestävän kasvun ja digitaalisen osallisuuden avauksista.

Tuomas Pohjola

Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Jere Grönman

Tampereen yliopisto, informaatioteknologia ja viestintä, Pori

Osion uusimmat

Luitko jo nämä?